На данной странице размещены документы, нормативные акты, договоры и наши заслуги, а также пример сертификата об окончании обучения в нашей школе.

Пример заявления для регистрации на бесплатное обучение с последующим трудоустройством:

Заявление пишется в теле письма. Ваш e-mail адрес, с которого будет отправлено заявление, будет привязан к Вашей учетной записи.

Заявление

Я, Ф. И. О.
день.месяц.год г. рождения,
прошу предоставить мне возможность проходить онлайн курсы «_____» дистанционно на веб-портале https://ukrtext.org.ua/kursy/
день.месяц.год г. мною была произведена оплата за регистрацию в онлайн школе в сумме ___ грн.

Для подтверждения платежа, к письму необходимо приложить либо электронный чек, скирншот/фото чека, который будет служить гарантией как для нас, так и для Вас.

Пример договора на платное обучение с последующим трудоустройством:

Договір № 1474

на надання учнівських послуг з подальшим працевлаштуванням

«__» _________ 2020 р

Компанія «назва», що знаходиться за адресою _____, в особі П. І. Б., який діє на підставі Статуту та свідоцтва про реєстрацію №321549814, іменований надалі Роботодавець, з одного боку, і П.І.Б, що іменований надалі Учень, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Цей договір регулює відносини між Роботодавцем та Учнем, пов’язані з навчанням останнього професії (спеціальності, кваліфікації, що купується Учнем)

Коректор / редактор текстових матеріалів для інтернет проектів з подальшим працевлаштуванням Учня.

1.2. При виконанні цього договору сторони керуються Трудовим кодексом України, Цивільним кодексом України, чинним цивільним законодавством.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Учень має право:

2.1.1. При проходженні навчання ознайомитися з умовами роботи, нормативними актами, що регулюють дану сферу, правилами охорони праці та т.п.

2.1.2. Вимагати від Роботодавця створення належних умов, необхідних для проходження навчання.

2.2. Учень зобов’язується:

2.2.1. Оплатити в розмірі ___ гривень та пройти в перебігу двох тижнів дистанційне навчання: 1 тиждень теорії, 1 тиждень оплачуваної практики на посаді, запропонованої Роботодавцем, відповідно до отриманої спеціальності (кваліфікації).

2.2.2. Сумлінно ставитися до навчання, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, дбайливо ставитися до майна Роботодавця.

2.2.3. Не розголошувати інформацію і відомості, які є комерційною таємницею Роботодавця.

2.3. Роботодавець має право:

2.3.1. Вимагати від Учня сумлінного виконання обов’язків за цим договором.

2.3.2. Заохочувати морально і матеріально Учня за сумлінне ставлення до навчання і ефективну працю при виконанні виробничої практики.

2.3.3. Залучати Учня до матеріальної відповідальності за розголошення інформації яка є комерційною таємницею Роботодавця, в порядку, передбаченому законодавством України.

2.4. Роботодавець зобов’язується:

2.4.1. Точно виконувати умови цього договору, своєчасно оплачувати Учневі виконані завдання, вирішувати питання соціально-побутового забезпечення Учня.

2.4.2. Забезпечити Учня можливістю навчання відповідно до цього договору.

2.4.3. Забезпечувати Учня засобами і матеріалами, які необхідні під час виконання ним умов цього договору.

3. Оплата учнівства

3.1. За період учнівства Учневі виплачується стипендія за виконані завдання, надані в ході практики.

3.2. Робота, виконана Учнем відповідно до вимог Роботодавця, в ході практичних занять.

3.3. Оплата відбувається на вказаний рахунок Учня.

4. Строк студентського контракту

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом 25 днів.

4.2. Дія цього договору продовжується на час хвороби Учня, проходження їм військових зборів і в інших випадках, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами.

4.3. За угодою сторін договір може бути продовжений на строк не більше 360 днів.

5. Зміни та доповнення учнівського договору.

Розірвання учнівського договору

5.1. Протягом терміну дії цього договору може бути змінений лише за згодою сторін.

5.2. Зміни і доповнення до цього договору, складені в письмовому вигляді і підписані сторонами, є невід’ємною частиною цього договору.

5.3. Учнівський договір може бути розірваний з підстав, передбачених Трудовим кодексом України для розірвання трудового договору.

6. Прикінцеві положення

6.1. Спори і розбіжності, що виникли при реалізації цього договору, сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів. При недосягненні взаємоприйнятного рішення — в порядку, передбаченому трудовим законодавством України.

6.2. Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної зі сторін, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Роботодавець Учень

Паспортні і реєстраційні дані Паспортні дані

«__» _________ 2020 г. «__» _________ 2020 р

____________ ___________________ _______________ ________________

(Підпис) (П. І. Б.) (підпис) (П. І. Б.)

М.П.

error: Копирование материала запрещено!